#100071186876072745

Posiadacz: Aleksander Czerepach